Historicus

Sytse

Keizer

Historicus

Sytse Keizer

BILLÂND

DE GESCHIEDENIS VAN HET BILDT IN EEN NIEUW PERSPECTIEF

In dit boek beschrijft Sytse Keizer de ontstaansgeschiedenis van het gebied van de regio ’t Bildt. Het landschap, dat zich van 1500 voor Chr. tot 1505 na Chr. ontwikkelde, heeft van hem de naam Billând gekregen. Op basis van de kaartreconstructies van Peter Vos ontwikkelde Sytse een nieuwe theorie over het ontstaan van ’t Bildt en Billând. Dankzij metingen en onderzoek van onder meer
bronnen, ontwikkelde hij een nieuwe kijk op de geschiedschrijving van ’t Bildt. De belangrijkste waterkering krijgt aparte aandacht.
Hij komt tot een goed onderbouwde reconstructie van de dorpen Oudebildtzijl en Berlikum en geeft een overzicht van de waterwegen en dijkdoorbraken van Billând. Daarbij is er veel aandacht voor de maatschappelijke context en waterstaatkundige aanpassingen tijdens het opbillen van het land. De woon en werklagen van Billând volgden de schommelingen van de trans -en regressielijn van
de zee.

BildtGIS

Op advies van Piet Feddema ontwikkelde Sytse een eigen GIS
(Geografisch Informatie Systeem) voor zowel Billând als ’t Bildt, wat hij het BildtGIS noemde. Hierbij zijn de kaartreconstructies van Peter Vos en de RUG (Rijks Universiteit Groningen) ingetekend, geprojecteerd via Google Maps en Google Earth om zo aanknopingspunten
te vinden tussen vroeger en nu.

Klik op de plaatjes om naar het atikel op BildtGIS te gaan.

Billând 1500 voor Chr. – 1505 na Chr.

Carthografie Billând en ‘t Bildt

Carthografie Billând

Plaatsen te plak

Oppervlakte van Oud-Bildt

Publicaties

De site academia.edu is een site waar documentatie en publicaties van onderzoekers en historici van over de hele wereld worden verzameld.
De ongeveer honderd papers die Sytse Keizer over Billând
en ’t Bildt publiceerde, zijn op deze site te raadplegen en kunnen gratis worden gedownload.

https://uni-nl.academia.edu/SytseKeizer

Boeken

Sytse heeft drie boeken op zijn naam:
2007 Een historische wandeling door Ouwe-Syl
2009 KV de Kolk 100 jaar (samen met Gerrit Dijkstra)
2022 Billând, Ontstaansgeschiedenis van ’t Bildt in het getijdenbekken van de Boorne
Hij werkt nu aan de biografie van de in Oudebildtzijl geboren Kleine Keizer.
Voorlopig wordt op deze site alleen het boek Billând te koop aangeboden.

Video's

‘t Bildt in de Middeleeuwen, 800-1500 na Christus. Over monniken, zomerdijken en stroomgatten.
Een film van Sytse Keizer en Piet Feddema. 31 december 2014.

Sytse Keizer was in 2017 samen met kunstschilder Hendrik Elings ambassadeur van de zeedijk langs de Waddenkust in de strijd om ‘it Moaiste fan Fryslân’.

Interview met Afke Boven van Omrop Fryslân over de ontstaansgeschiedenis en bedrijvigheid van Oudebildtzijl 13e eeuw. Hoe het dorp werd gevormd door de vele dijkdoorbraken via de Oude Rijd en de ontwikkeling van ‘de Kolk’. Tenslotte komt de beroemde dwerg Gerrit Keizer in beeld.

’T BILDT

ONDERZOEKEN EN VERDIEPINGEN BETREFFENDE DE BILDTSE GESCHIEDENIS

Over ’t Bildt publiceerde Sytse onder meer het volgende:

  • Ontsluiten pre kadastrale atlas 1737 voor het HISGIS van Professor Hans Mol, als onderdeel van de Historische Percelen
    Projecten, HPP, 2007.
  • Cartografie van ’t Bildt
  • Verkaveling van ’t Bildt
  • Boerderijen op ’t Bildt.
  • Toponiemen van ’t Bildt

Dorpsgeschiedenis Ouwe-Syl

Oudebildtzijl al bewoond
in 1300 n Chr. – 1

Oudebildtzijl al bewoond
in 1300 n Chr. – 2

Sylster Syl

Het project ‘de Sylster Siel’ is opgezet in het kader van LF2018 en brengt de dorpshistorie van Oudebildtzijl in beeld. De kaart van dit dorp van 1887 is uitgangspunt. Samen met zijn vrienden Eddy Sikma (schetsen van straten en huizen) en Monique Wijffels (foto’s en portretschilderijen) heeft Sytse in 2018 een expositie in de Aerden Plaats gehouden. Hij neemt de dieptestudies van de huizen per straat voor zijn rekening. Op deze site is hiervoor een handboek te raadplegen.

Dieptestudies straten en huizen

Landschapsgeschiedenis

De site academia.edu is een site waar documentatie en publicaties van onderzoekers en historici van over de hele wereld worden verzameld. Mijn studies en documentaties over ’t Bildt en Billând heb ik op deze site beschikbaar gesteld en ze kunnen daar gratis worden ingezien en/of gedownload.

https://uni-nl.academia.edu/SytseKeizer